Jusuf Prazina zvanično priznat kao heroj

Na spisku za "medalju otpora" i patriote i kriminalci

 

Komisija Vlade Federacije BiH za verifikaciju i utvrđivanje spiska i statusa organizatora pokretača otpora i dobitnika Spomenice i Medalje zadnjeg je dana mandata (25. oktobra) u sarajevskom hotelu Hajat završila svoj posao. Napravila je spisak od 536 organizatora otpora - kandidata za Medalju otpora.

Spisak je predat Zukanu Helezu, ministru za pitanja boraca FBiH, a potpisalo ga je šest (Muhamed Švrakić i Emsad Muratspahić - Zelene beretke, Halilović Sakib s ovlaštenjem Avde Hebiba - Partiotska liga BiH, Abdurahman Šečić s ovlaštenjem Senaida Memića - Organizatori otpora FBiH, Nasuf Beba - član Komisije kojeg je imenovao ministar Helez i Irfan Ljevaković, predsjednik spomenute komisije) od 11 članova Komisije. Za očekivati je, Ministarstvo za boračka pitanja FBiH će spisak, ali i kriterije po kojima su se kandidati za Medalju otpora obreli na spisku, objaviti na svojoj internet- stranici, pozvati one koji misle da ispunjavaju kriterije da se prijave, a rado će prihvatiti i primjedbe i sugestije na spisak.

Elem, prema informacijama Oslobođenja, na spisku kandidata za Medalju otpora su 124 pripadnika Zelenih beretki koje su ostali članovi Momisije, mira u kući radi, prihvatili bez ikakve rasprave. Stoga su na spisku kandidata i imena Ismeta Bajramovića Ćele, Ramiza Delalića Ćele, Nijaza Karkelje Niske, Jusufa Juke Prazine..., koji teško da mogu zadovoljiti kriterije po kojima je Komisija pravila spisak. Na spisku su, kada su Zelene beretke u pitanju, Emin Švrakić i njegova tri sina: Muhamed, Elvir i Ahmed. Inače, beretke su za svojih 94 kandidata dostavile traženu dokumentaciju.

Podsjetimo, kriteriji koje je komisija jednoglasno usvojila kažu da organizatorom otpora može biti proglašena osoba koja je od 18. septembra 1991. do 8. aprila 1992. učestvovala u organizaciji otpora, potom nastavila angažman u oružanim snagama, MUP-u, Civilnoj zaštiti... do 23. 12. 1995, osim ako njen angažman nije bio spriječen pogibijom, ranjavanjem, zarobljavanjem, odvođenjem u logore, interniranjem u treće zemlje. Dakle, neophodno je da kandidat za Medalju otpora (organizatora otpora) ima kontinuitet u obrani BiH što dio onih koji su se obreli na spisku baš i nema. Nadalje, jedan od uvjeta je da kandidat nije činio ratne zločine.

Ne znam, to je luda kuća u Sarajevu. To je samo laktanje za položaje, za stolice. Mene to nikada nije zanimalo. Ja sam mogao "titrati" i govoriti: "Jest, tako je!", pa da ja budem general i da se nešto pušem, da se meni najavljuju po pet dana. Ali mene to ne zanima. Mene zanima borba protiv četnika - ništa drugo me ne zanima. Protiv onih koji me napadnu - protiv njih sam - pa da je ne znam tko. Tko napada mene i moje ljude, protiv njih sam-- General Jusuf Prazina Juka

General Jusuf Prazina Juka

Juka je, kažu, slušao Dragana Vikića i Zorana Čegara. Savjete je ponekad prihvatao i od Jusufa Pušine. Svađao se sa Stjepanom Šiberom i Jovanom Divjakom - ali ih je poštovao. No, njegov pravi "komandant", tvrde svjedoci, bio je Alija Izetbegović koji ga je eventualno nagovorio da pređu u Armiju - "zbog njihove prošlosti - đe ćemo mi biti policajci". Ali jednog čovjeka u komandi, Jusuf Prazina nije mogao smisliti - Sefera Halilovića.

SMRAD SEFER HALILOVIĆ GENERAL ALIJE I NJEGOVIH SLJEDBENIKA
SMRAD SEFER HALILOVIĆ GENERAL ALIJE I NJEGOVIH SLJEDBENIKA

Nakon ranjavanja Jukine žene Žakline, Juka odlazi iz grada. Prepričava se i kako je otišao jer je vrh Armije i države morao birati - "Sefer ili Jusuf".

Prazina je htio biti prepoznat kao šef odbrane grada, no njegova prošlost kočila je vrhušku da se "slomi" i popusti pred njegovim zahtjevima. Prazina se potom okreće protiv Armije.

Juka se uskoro vratio, ali samo na Igman gdje je uspio okupiti 200-injak "vukova". Ostali su odbili da mu se pridruže iako je Jukina ideja bila da Sarajevu pokloni slobodu, i to za Božić, kako je rekao novinaru BBC.

A na Igmanu se dešavalo svašta... od borbi protiv jedinica Armije BiH do priče o Zulfikaru Ališpagi koji je prevario Juku da ovaj misli da je "na njegovoj strani" - a situacija je bila daleko od toga.

"Nasadio" ga je i Vehbija Karić, pa Juka i ono vukova što je ostalo uz njega bježe u Mostar gdje se, u daljem sunovratu, priključuju Hrvatskom vijeću obrane HVO. Pridružio se jedinici koju je vodio zločinac Mladen Naletilić Tuta. Sljedećih nekoliko mjeseci ljeta 1993. Prazina je odgovarao za crtu bojišnice na najvrućem mostarskom ratištu - Bulevaru, i to na dijelu između Šemovca i hotela "Ruža" - protiv Armije BiH.

Nakon šestogodišnje istrage policija je došla do zaključka da ga je ubila bh. obavještajna služba pod krinkom obračuna u podzemlju. Kažu da na njegovom belgijskom mezaru piše: "General Jusuf Prazina Juka" --

Prijedlozi: Jesu li oni organizovali otpor? Sve sa položaja u futeljama  rasirači sukoba i zagovorači bratstva i jedinstva u titino vrijeme !?

Komisija Vlade Federacije BiH sačinila je spisak od 536 kandidata za ratno priznanje Medalja otpora, među kojima su i Ismet Bajramović Ćelo, Ramiz Delalić Ćelo, Taib Torlaković, Nijaz Nisko Karkelja, Jusuf Juka Prazina... Kada bude završen, spisak organizatora otpora, trebalo bi da ima do 700 imena, od kojih 475 Bošnjaka i 225 Hrvata. Spisak je predat ministru za pitanja boraca FBiH Zukanu Helezu, a potpisalo ga je šest od 11 članova Komisije.

GLAVNI ŠTAB PATRIOTSKE LIGE BIH I REGIONALNI ŠTABOVI:

Bakir Alispahić, Omer Bašić, Omer Behmen, Rifat Bilajac, Munib Bisić, Osman Brka, Hasan Čengić, Asim Dautbašić, Rasim Gačanović, Mustafa Hajrulahović Talijan, Sefer Halilović, Dervo Harbinja, Avdo Hebib, Alija Izetbegović, Mehmed Karišik, Kerim Lučarević, Irfan Ljevaković, Rusmir Mahmutčehajić, Salko Polimac, Jusuf Pušina, Zijad Rašidagić, Sidik Spahić, Zićro Suljević, Salim Šabić, Atif Šaronjić, Hajrudin Šuman, Emin Švrakić, Mirsad Veladžić, Sulejman Vranj, Mirza Mujadžić, Irfan Ljubijankić, Halid Hafizović, Senad Mašović, Alija Rizvanbegović, Muhamed Taslidža Hamo, Faid Hećo, Hadžo Efendić, Rijad Raščić, Halid Čengić, Zaim Backović, Mustafa Stočević, Vahid Karavelić, Salih Kulenović, Zihnija Aganović, Džemal Merdan, Kemal Terzić, Azim Karamehmedović, Senaid Memić, Šuaib Šeta, Halil Čulov, Ekrem Šečić, Naim Kadić, Faruk Konjhodžić, Jozo Jozić, Milan Križanović, Esad Medošević, Nedžad Ugljen

BANJA LUKA:

Bajazit Jahić (B. Luka), Omer Veladžić (B. Dubica), Esad Sekić (B. Gradiška), Izet Muhamedagić (B. Novi), Mujo Bačvić, Alija Čosić, Jasmin Delić, Midhat Karadžić, Fadil Mecavica, Adem Spahić, Abdurahman Šečić (Jajce), Asim Egdić i Omer Filipović (Ključ), Ejub Bašić i Muhamed Sadiković (Kotor-Varoš), Rasim Heganović (Mrkonjić-Grad), Husein Vuković (Prnjavor), Mirzet Karabeg (Sanski Most), Sakib Ribić (Šipovo)

KRAJINA:

Farko Bajramović, Abdulah Dedić, Besim Dizdarević, Senad Džaferović, Emin Pivić, Muhamed Suljić, Sejfudin Dedić, Ibrahim Dizdarić, Ramiz Dreković, Zijad Kadić, Zijad Kozić Dugi, Hajrudin Osmanagić (Bihać), Edham Dizdarević, Smail Okić, Sead Šehić (B. Krupa), Safet Hidić (B. Petrovac), Asim Bajraktarević, Hasan Duraković, Sead Šahinović, Asim Šahinović (Bužim), Rafin Alagić, Behrudin Beširević, Hase Kovačević, Remzija Mujagić, Alaga Topić (Cazin), Nermin Hadžić, Osman Osmanović, Mehmed Pehlić (Velika Kladuša)

DOBOJ:

Dževad Huskić (B. Brod), Alija Fitozović, Izet Izetbegović, Sulejman Tihić (B. Šamac), Sulejman Alijagić (Derventa), Ahmet Aličić, Enes Aljić, Meho Zečević, Hajrudin Ahmetlić, Senad Hodžić, Mehmedalija Husremović, Ekrem Ljevaković, Ekrem Ajanović (Doboj), Idriz Alispahić, Muharem Ismičić, Aida Smajić (Maglaj), Šaban Bajrić, Edhem Numić (Modrića), Sejad Delić (Odžak), Sabinko Mehmedović, Adil Osmanović, Izet Šehrić (Teslić), Izudin Agić, Mirsad Ćeman, Šemsudin Mehmedović (Tešanj)

HERCEGOVINA:

Ismet Leto (Čapljina), Bajro Greljo, Ejub Krvavac, Dževad Memić (Gacko), Hilmo Bešić, Safet Hindić, Omer Macić, Hamdo Sefer, Ahmet Vila (Jablanica), Adnan Alikadić, Alija Balić, Nezir Banda, Himzo Demirović, Miralem Duračić Dura (zb), Džemal Faladžić, Jasmin Guska, Rusmir Hadžihusejnović (zb), Mujo Mustafić (zb), Miralem Mušinović, Šefik Nikšić, Zulfo Špago (zb), Halil Tucaković, Rešad Daut (zb), Vahid Fejzagić (zb) (Konjic), Omer Jandrić (Livno), Omer Bralj, Mustafa Čevra, Zikrija Džonko, Ramo Gaštan (zb), Aziz Gosto (zb), Salih Grbić (zb), Zijad Hadžiomerović, Midhat Hujka Hujdur, Osman Husić, Alica Jakirović (zb), Suad Krpo, Mehmedalija Mekić, Esad Mušić (zb), Nail Pinca Nižić, Edin Sefić (zb), Bećir Boškailo, Suad Ćupina (Mostar), Mujo Ćupina (Nevesinje), Mehmed Dizdar, Mirsad Mahmutčehajić (Stolac)

GORAŽDE:

Meho Ahmetspahić, Herco Zihnija, Salko Opačin (Breza), Zijad Velić (Čajniče), Nihad Klinac (Foča), Nasuf Beba, Sead Mačkić, Mensur Pašalić (Fojnica), Mirsad Dragolj, Musa Odžak, Mersed Prljača, Salih Rogo, Abduselam Pelam Sijerčić, Hasan Tučalo (Goražde), Salko Borčak, Abdel Berjanac, Sejdalija Ferhatović, Avdija Šabanović, Senad Šaja Šahinpašić, Mehmed Tvrtković (regija Goražde)

SARAJEVO:

Hamid Bahto, Suad Čeljo, Safet Čibo, Nehru Ganić, Safet Hadžić, Nihad Halilbegović, Enes Karović, Mirsad Kebo, Nedžad Kečo, Muhamed Kreševljaković, Aziz Kurtović, Asim Memišević, Dževad Radžo, Fahrudin Ražanica, Enis Srna

MUP SARAJEVO:

Ismet Ćelo Bajramović (zb), Enes Bezdrob, Ismet Dahić, Sead Hadžić, Reuf Jahić, Sead Jahić, Mirza Jamaković, Osman Jašarević, Alija Kazić, Malik Krivić, Suljo Agić, Ruždo Kuhinja, Avdo Panjeta, Ramiz Salčin, Nedžad Selmanović, Dževad Termiz, Željko Varunek

ILIDŽA:

Hidajet Alić (zb), Hasan Begović (zb), Sead Ata Džaferbegović, Mujo Kučević, Samir Lokvančić, Husein Mahmutović, Fikret Prevljak (zb), Mustafa Rizvanović, Faik Višća

NOVO SARAJEVO:

Smail Čengić, Mujo Gec, Džemal Ibrahimović, Salko Idriz, Habib Idrizović, Ahmed Isaković, Emir Sukić, Muhamed Sukić, Nermin Bela Sukić, Ejub Trako, Enver Zornić

CENTAR:

Salim Bajramović, Behudin Rašović, Mirsad Bezdrob, Saud Kulosman, Salko Muminović, Asim Prazina, Adnan Solaković, Kadrija Škrijelj, Džemo Topalović, Dževad Topa Topić. Mirsad Trnka

NOVI GRAD: Safet Baltić, Hajriz Bečirović, Suad Berbić, Suljo Kapidžija, Enver Šakić, Safet Zajko

STARI GRAD:

Fuad Abadžić, Tahir Alić (zb), Vahid Alić, Faik Avdibegović, Adil Babić, Nijaz Batlak (zb), Dževad Đilda Begić (zb), Samir Bejtić (zb), Ramo Biber (zb), Salem Bilalović, Safet Bukva (zb), Nezima Ćatić, Alija Čeljo (zb), Bajro Česko, Miralem Fleki Čustović, Ramiz Delalić Ćelo (zb), Edin Dizdarević (zb), Fajko Džanković (zb), Raif Džigal, Dušan Golubović (zb), Selim Hadžibajrić, Mirsad Handžar, Husein Hasibović (zb), Senad Hasić, Goran Hatibović (zb), Vedran Hatibović (zb), Ibro Helja, Fikret Kadić (zb), Rasim Kadić, Mugdim Kadrić (zb), Hikmet Karačić (zb), Nermin Karačić (zb), Hamdo Karamustafić, Nijaz Nisko Karkelja (zb), Ibrahim Keketović, Suvad Krakonja (zb), Faik Kulović, Muhidin Dino Magoda, Sabit Mekić, Alija Miladin, Suvad Miladin (zb), Zahid Mirojević (zb), Nedim Muhović, Elvir Nalo (zb), Ismir Nokto, Haris Numić (zb), Nedžad Numić, Merim Omerhodžić (zb), Edi Omerović (zb), Enes Enco Osmić (zb), Faruk Panjeta, Dedo Peljto (zb), Bego Poturić (zb), Jusuf Juka Prazina (zb), Ibrahim Pušina, Zakir Puškar, Fahrudin Rondić (zb), Nusret Rovčanin (zb), Nijaz Zenga Sabljica (zb), Rašid Selak (zb), Fuad Sipović (zb), Emir Solaković, Nusret Dedo Šišić, Jahja Švraka (zb), Ahmed Švrakić, Elvir Švrakić, Muhamed Švrakić, Faruk Telalagić, Taib Torlaković, Refo Tufo (zb), Džemal Tutić, Munir Zahiragić, Mehmed Meša Zajko (zb), Sulejman Zolj, Mujo Zulić (zb), Haris Žiga (zb), Suljo Agić (MUP)

VOGOŠĆA:

Murat Čutura, Vehid Hodžić, Alija Kulo, Haris Trnka

HADŽIĆI:

Enver Čičko, Mustafa Dželilović, Muris Ibrica

ILIJAŠ:

Munir Alić, Amir Alispahić, Vejsil Šehić

OLOVO:

Jasmin Helja, Fadil Karčić

PALE:

Šerif Bečić, Munir Radača

PRAČA:

Alija Bibo Prazina

ROGATICA:

Adil Lutvić, Ismet Osmanović

RUDO:

Senad Omeragić

HAN-PIJESAK:

Ramo Čardaković, Ago Podžić

KALINOVIK:

Sead Džipa

KISELJAK:

Bakir Alispahić, Ramiz Čeho, Halid Ganija

KREŠEVO:

Ahmed Hodžić

SOKOLAC:

Ibrahim Bukva (zb), Denijal Grbo, Hamdija Smajić

TRNOVO:

Edhem Godinjak, Hamdo Karić

VISOKO:

Halim Avdagić, Kenan Jusufbašić, Nijaz Šabančić, Mersed Šahinović, Mugdim Vranac

VIŠEGRAD:

Azem Dervišević, Zijo Subašić (zb), Murat Šabanović

BANOVIĆI:

Nermin Delagić, Mirsad Kukić, Mešan Rahmanović

BIJELJINA:

Muhidin Bilalić, Muriz Ibrahimović, Zenaid Mehmedbegović, Hase Tirić

BRATUNAC:

Džemail Bećirović, Azem Džanić, Adnan Karović

SREBRENICA:

Hamed Efendić, Suljo Hasanović, Ibran Mustafić, Naser Orić, Hamed Salihović

BRČKO:

Farid Mujkanović, Ibrahim Ramić, Mustafa Ramić, Ševalija Tanić

ČELIĆ:

Bećir Čehajić, Mehmedalija Mešić, Sead Muminović, Nedžad Šadić

GRAČANICA:

Husein Serhatlić, Hazim Vikalo

GRADAČAC:

Adem Hadžić, Reuf Huseinagić, Sead Jamakosmanović, Nusret Mešić, Suad Mujanović, Tasim Okić

KALESIJA:

Enver Alić, Ćazim Huremović, Salih Muminović, Sead Omerbegović, Hazim Rančić, Mehmed Tosunbegović

KLADANJ:

Džihad Kovačević, Muhamed Muhić, Zehrid Selimović

LUKAVAC:

Tarik Arapčić, Nedžad Hasanović

ORAŠJE:

Tahir Redžepović

SAPNA:

Ćamil Ahmetović, Mirsad Mahmutović, Edhem Omerović

SREBRENIK:

Muhamed Bajraktarević, Enver Hasanbegović

TEOČAK:

Šuajb Čeliković, Refko Hodžić, Hajrudin Mešić

TUZLA:

Muhamed Alić, Salko Bukvarević, Salim Hodžić, Mustafa Krasnić, Emir Razić, Abdulah Delić, Abdulah Fazlić, Izet Gazić, Izet Hadžić, Mehdin Hodžić, Salih Malikić, Alija Muminović, Samir Ništović, Hariz Redžić, Dževad Tosunbegović

VLASENICA:

Ferid Hodžić, Mehmed Kavazbašić, Fadil Turković, Sakib Zubović

ZVORNIK:

Agan Delibajrić, Asim Hadžić Đedo, Sakib Halilović, Fehim Lović, Safet Mehmedović

ŽIVINICE:

Ševal Bašić, Osmo Forčaković, Ramiz Glavić, Irfan Hasić, Huska Konjević, Izet Kuljić, Hasan Muratović, Ibrahim Musić, Asif Omerbegović

BUGOJNO:

Kemal Balihodžić, Husein Ćeso (zb), Abdulah Jeleč, Mustafa Jusić, Dževad Mlačo, Semin Rustempašić (zb), Husein Talargić (zb), Ened Vrban (zb), Mehrid Vrban (zb)

BUSOVAČA:

Enijad Mekić

DONJI VAKUF:

Abdulah Čepalo, Safet Kršlak

GORNJI VAKUF:

Avdo Bičkalo, Zijad Crnica (zb), Ismet Gekić, Džemaludin Imamović, Salih Kasumović, Mirsad Milanović (zb), Amsad Muratspahić, Muhamed Polić (zb), Abdulah Topčić

KAKANJ:

Zijad Alajbegović, Kemal Brodlija, Kemal Čelebić, Nezir Čaluk, Elvedin Šehagić

NOVI TRAVNIK:

Besim Delić (zb), Ramiz Delić, Salih Krnjić, Fikret Skopljak, Senad Skopljak

TRAVNIK:

Kemal Bajramović, Ahmed Begovac (zb), Ismet Čogić (zb), Asim Fazlić, Halid Genjac, Faruk Huskić, Halid Mulaimamović, Behudin Trbović

VAREŠ:

Mervana Hadžimurtezić, Avdija Kovačević

VITEZ:

Hakija Dželilović, Refik Hajdarević, Munib Kajmović, Muhamed Mujezinović

ZAVIDOVIĆI:

Velid Hamidčević, Husein Muratović, Dervo Mušić, Sejad Starčević

ZENICA:

Fuad Džidić, Adem Hadžić, Fadil Jaganjac, Sakib Mehić, Haris Pinjić, Ibrahim Purić, Midhat Purić, Midhat Subašić, Harun Šestić, Asim Šuvalić, Kasim Alić, Hajrudin Hubo, Ejub Husika, Mirsad Ibraković, Muhamed Islamović, Miralem Omerči, Hasan Oprašić, Alija Smajlović, Enver Talić, Sead Zolota, Muhamed Aganović (zb), Safet Hibović (zb)

ŽEPČE:

Birman Lošić, Muharem Skenderović, Šefik Zvekić

Write a comment

Comments: 1